e shop
Office Coffee
e shop
Office Coffee
Přejít na obsah

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o vlastnostech a množství.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Miroslav Zenker. povinné poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.
Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Výše uvedená záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele. Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vad oznámena v rámci kontraktačního jednání.
Miroslav Zenker navrhne nejpozději do 5 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Lino s.r.o. s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Miroslav Zenker vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Miroslav Zenker vydá pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Miroslav Zenker vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Záruku je třeba vždy uplatnit písemně nebo e-mailem na adrese gastro.zenker@seznam.cz a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:
  • používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován
  • běžným opotřebením ("stárnutím")
  • nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
  • neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
  • nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl předložen
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Lino s.r.o. neobdrželo veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Miroslav Zenker je povinný si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Miroslav Zenker., si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Miroslav Zenker po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
Návrat na obsah